Uzak Destek

Çalışma Saatleri

Haftaiçi: 08:30-18:00
Cumartesi: 08:30-12:00
Pazar: -

Biz kimiz, Neler yapıyoruz ?

Tema Yazılım Otomasyon Bilişim Ltd. Şti,
Otomasyon, Muhasebe, E-Mutabakat (BA,BS), E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv yazılım ve entegreleriniz, CRM, ERP, PDKS sistemleriniz, Web, IOS, Android ve Online ihtiyaçlarınız ve hazır paket uygulamalarınızı profesyonel olarak aktif hale getiriyoruz. Aynı zamanda kesintisiz ve hızlı hizmet almanız için Sunucu kiralama hizmeti vermekteyiz.

Gizlilik Politikamız

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, TEMA YAZILIM OTOMASYON TİC. LTD. ŞTİ. veri sorumlusu sıfatıyla hareket ettiği hallerde, Kanun’un 10.maddesine uygun olarak, gerçek kişilere (“Veri Sahibi”), kişisel verilerinin toplanma, işlenme, saklanma, korunma ve imha süreç, şekil ve amaçları ile Kanun uyarınca haklarına ve haklarını kullanma yöntemlerine ilişkin bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Veri sorumlusu: TEMA YAZILIM OTOMASYON TİC. LTD. ŞTİ.
Adres: Tacettin Veli Mah. Halit Narin Cad. Bahadır Plaza Kat 3 No 10 Kayseri / Melikgazi
Tel: +90 (352) 222 38 66
Web sitesi: www.temayazilim.com.tr, www.temabulut.com

1. Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işliyoruz?

Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işleyebilmekteyiz:


• Sözleşmelerin müzakeresi, akdedilmesi ve ifası,

• Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,

• Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi,

• Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması,

• Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması, çağrı sayısı ve içerik takibi,

• Yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Pazar araştırması yapılması,

• İstatistik oluşturulması ve kullanımların analiz edilmesi,

• Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat yönteminin seçilmesi,

• İrtibat/iletişim sağlanması,

• İşbirliği yapılan firmalar, tedarikçiler, yeniden satıcılar ve hizmet alınan firmalarla olan ticari ilişkilerin yürütülmesi,

• İşbirliği çerçevesinde raporlama yapılması,

• Yeniden satıcıların iş ortaklığı başvuru sürecinin değerlendirilmesi,

• Şirketin ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlarının yapılması,

TEMA YAZILIM OTOMASYON TİC. LTD. ŞTİ. tarafından memnuniyet ölçümü anketleri için iletişim kurulması,

• Anlaşmalı web sitelerinden ve kurumlardan yapılan alışverişlerde indirim sağlanması,

TEMA YAZILIM OTOMASYON TİC. LTD. ŞTİ. tarafından düzenlenen etkinliklerde/eğitimlerde katılımcı kaydının oluşturulması, sertifikaların/katılım belgelerinin düzenlenmesi, ödül/hediye sahiplerinin belirlenmesi ve ödül/hediyelerin teslimi,

• Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi, yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

• Yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi,

• Şirketin başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi, tamamının veya bir kısmının devredilmesi halinde bu hukuki işlemden doğan sonuçların temin edilmesi,

• Sosyal medya paylaşımlarında Logo Grubu şirketleri çalışanların, Gerçek Kişi Yeniden Satıcı/Müşterilerin, Yeniden Satıcı/Müşteri İlgililerinin tanıtılması,

• İş görüşmelerinin yürütülmesi, iş başvurularının değerlendirilmesi,

• İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılması,

TEMA YAZILIM OTOMASYON TİC. LTD. ŞTİ.  çalışanlarının iş sözleşmelerinden doğan asıl ve yan haklardan yararlandırılması, performansının ve çalışmalarının değerlendirilmesi,

• Çalışanlara kullanıcı hesabı açılması, şirket içi kimlik ve yemek kartı verilmesi,

• Şirket çalışanlarının ulaşım organizasyonunun sağlanması, şirket havuz araçlarının takibi,

• Şirket adına bir organizasyona katılım olması durumunda, katılımcı kaydının oluşturulması,

• Çalışanların eğitimlere katılım ve sertifika kayıtlarının oluşturulması,

• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

• Şirketin iç ve çevre güvenliği ile Web Sitesi’nin ve Uygulamalar’ın güvenliğinin sağlanması,

• Web Sitesi’nin kullanım analizi,

• Kişisel veri envanterinin oluşturulması,

• Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikâyet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi.


2. İşlenen kişisel verilerinizi kimlere hangi amaçlarla aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, yukarıda 1. maddede belirttiğimiz amaçlar kapsamında ve kanun ve kişisel verilere ilişkin yürürlükte bulunan diğer emredici mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde veya yurt dışındaki aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılabilmektedir:


• Danışmanlar

• Denetim firmaları

• Hizmet alınan firmalar

• İşbirliği yapılan firmalar(Çözüm Ortağı ve Bayiler)

• Müşteriler

• Pay sahipleri

• Tedarikçiler

• Bankalar ve finans kuruluşları

• Yargısal merciler ve kamu otoriterleri

• Yeniden satıcılar

• Merkezi Kayıt Kuruluşu, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Borsa İstanbul A.Ş., Saklama Kuruluşları, Sermaye Piyasası Kurulu


3. Kişisel veri toplama yöntemlerimiz ve toplamamızın hukuki sebepleri nelerdir?

Kişisel verilerinizi; Politikanın, Kanunun ve ilgili sair mevzuatın düzenlemelerine uygun olarak, yazılı, sözlü, elektronik yollardan, görüntü/ses kaydı yoluyla veya fiziksel olarak sizinle karşı karşıya gelmek suretiyle toplayabiliyor ve işleyebiliyoruz.


Veri toplama sürecimiz; i) Web Sitesi, mobil uygulamalar, e-posta, işe alım portalları dahil üçüncü şahıslara ait dijital mecralar veya yazılım üzerinden; ii) sözleşmeler, başvurular, formlar, çağrı merkezi, uzaktan destek, satış ve pazarlama birimi, Web Siteleri’ ndeki çerezler, kartvizit, telefon gibi vasıtalar aracılığıyla; veya iii) Veri Sahibi ile yüz yüze yapılan görüşmeler aracılığıyla gerçekleşebilmektedir.


4. Veri sahibi olarak haklarınız nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak şirketimize başvurarak kendinizle ilgili;

• Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.


Ancak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28/2. maddesi hükmü gereği aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkınız hariç yukarıda sayılan haklarınızı kullanamazsınız:


• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.


Haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda, solda bulunan butona tıklayarak edinebileceğiniz formu doldurarak, ıslak imzalı formu, şirketimizin “Üniversiteler Mah. 1596.Cadde Hacettepe Teknokent 5.Arge Binası Kat:5 No:19, 06800 Çankaya/Ankara” adresine noter aracılığıyla gönderebilir veya aynı adrese bizzat ya da vekili aracılığıyla elden ulaştırabilirsiniz.


Kimliğinizi tevsik edici belgelerin, varsa talebinizi destekleyici belgelerin, bu hakkınızı vekiliniz aracılığıyla kullanmak istemeniz durumunda, özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi zorunludur.


Form ile gönderilen talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.


Başvuruda; bilgilerin eksik veya yanlış paylaşılması, talebin açık ve anlaşılır bir şekilde dile getirilmemiş olması, talebi destekleyici nitelikteki belgelerin hiç veya gereği gibi iletilmemesi, vekil suretiyle yapılan başvurularda vekaletname suretinin eklenmemesi gibi durumlarda, taleplerinizi karşılamakta güçlük yaşayabiliriz ve araştırma sürecinde gecikmeler olabilir. Bu nedenle haklarınızın kullanımında bu hususlara riayet etmeniz önem arz etmektedir. Aksi durumda yaşanacak gecikmelerden şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Hatalı, gerçeğe/hukuka aykırı, kötü niyetli başvurular karşısında şirketimizin yasal hakları saklıdır.

WEB DESIGN SERVICES

Entergrasyon

Otomasyon, Muhasebe, E-Mutabakat (BA,BS), E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv yazılım

GRAPHIC DESIGN

Özel Yazılım

İşlem süreçlerinizi hızlandıracak, kolay takibini ve profesyonel yönetimini sağlayacak işletmenize uygun özel yazılımlar.

SEO SERVICES

Tam Uyumlu

Bütün cihazlarınızdan girebileceğiniz, Web, Windows, Mac OS, IOS, Android, UNIX gibi ve bu işletim sistemlerin bütün arayüzlerinden erişebileceğiniz uygulamalar

MARKETING

E-Ticaret

Hem B2B (Business to Business) hem B2C (Business to Consumer) olarak internetten kolayca ve anlık otomasyon sisteminiz ile (Netsim Ofisnet) entegre olan ve diğer mağazalarınız (N11, Gittigidiyor) ile entegre olan mükemmel tasarıma sahip E-Ticaret sistemleri. Tüm mağazalarınızı ekstra panele ihtiyaç duymadan otomasyon sisteminizden yönetebilirsiniz!

Öne Çıkan

  • C#,Delphi
  • PHP
  • Java
  • Tasarım & Video
  • Swift
  • MSSQL,Firebird,MySQL

Sayılarla Biz

25000+

Satır Kod

150+

Proje

9900+

İçilen Kahve

180+

Başarı

Tema Yazılım Bayi Girişi

Bayilik Başvurusu

Şifrenizi mi unuttunuz?

Bize Yazın

Denemek istediğiniz veya teklif almak istediğiniz ürün-hizmet-çözüm grubumuz için demo talebi-teklif talebinizi gönderebilirsiniz.

YUKARI